Privacybeleid

Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie geeft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze Verklaring Gegevensbescherming onder deze tekst.

Gegevensverzameling op deze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens vindt u in het gedeelte ‘Informatie over de verantwoordelijke instantie’ in deze Verklaring Gegevensbescherming.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Het gaat hierbij vooral om technische gegevens (bijvoorbeeld internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip van paginabezoek). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om een foutloze presentatie van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruik te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te verzoeken. Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment in de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U heeft tevens het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Hierover of voor verdere vragen omtrent gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Analysetools en tools van derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevensbeschermingsverklaring.

Hosting

Wij hosten de inhoud van onze website bij de volgende provider:

Mittwald

De aanbieder is Mittwald CM Service GmbH & Co. KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp (hierna Mittwald).

Details vindt u in de Verklaring Gegevensbescherming van Mittwald: https://www.mittwald.de/datenschutz.

Het gebruik van Mittwald is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f AVG. Wij hebben er belang bij om ervoor te zorgen dat onze website zo betrouwbaar mogelijk wordt gepresenteerd. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, letter a AVG en art. 25, lid 1 van de TTDSG (Duitse Wet Gegevensbescherming Telecommunicatie en Media) voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker in de zin van de TTDSG omvat (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting). De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat we de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Algemene informatie en informatieplicht

Gegevensbescherming

De beheerders van deze sites nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden er verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen u erop wijzen dat de gegevensoverdracht via internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Spectades B.V.
Voorstraat 69
NL-3231 BG Brielle

Telefoon: +31 627 229 162
Mail: mark.jansen@spectades.com

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.).

Opslagperiode

Tenzij in deze gegevensbeschermingsverklaring een specifieke bewaartermijn wordt aangegeven, blijven uw persoonlijke gegevens bij ons totdat het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is. Als u een geldig verzoek tot verwijdering indient of uw toestemming voor gegevensverwerking intrekt, worden uw gegevens verwijderd, tenzij we andere wettelijk toegestane redenen hebben om uw persoonlijke gegevens op te slaan (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke bewaartermijnen). In het laatste geval vindt de verwijdering plaats nadat deze redenen niet langer van toepassing zijn.

Algemene informatie over de wettelijke basis voor gegevensverwerking op deze website

Als u toestemming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, verwerken wij uw persoonlijke gegevens op basis van art. 6, lid 1, letter a AVG, ofwel art. 9, lid 2, letter a AVG indien bijzondere gegevenscategorieën verwerkt worden volgens art. 9 AVG.

In het geval van uitdrukkelijke toestemming voor de overdracht van persoonsgegevens naar derde landen, vindt de gegevensverwerking ook plaats op basis van art. 49, lid 1, letter a AVG. Als u toestemming hebt gegeven voor het opslaan van cookies of voor de toegang tot informatie op uw apparaat (bijvoorbeeld via Device-Fingerprinting), wordt de gegevensverwerking ook uitgevoerd op basis van art. 25, lid 1 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Als uw gegevens nodig zijn om het contract uit te voeren of precontractuele maatregelen uit te voeren, verwerken wij uw gegevens op basis van art. 6, lid 1, letter b AVG. Bovendien verwerken wij uw gegevens als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting op basis van art. 6, lid 1, letter c AVG. Gegevensverwerking kan ook plaatsvinden op basis van ons legitieme belang in overeenstemming met art. 6, lid 1, letter f) AVG. Informatie over de relevante wettelijke grondslag vindt u in elk afzonderlijk geval in de volgende paragrafen van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Functionaris gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld.

SPIE Industrial Services
Functionaris gegevensbescherming
Ganghoferstraße 70
80339 München

Telefoon: +49 89 54843970
E-Mail: datenschutz@robur-group.com

Opmerking over gegevensoverdracht naar derde landen die niet veilig zijn op het gebied van gegevensbeschermingswetgeving, evenals overdracht naar Amerikaanse bedrijven die niet DPF-gecertificeerd zijn

We gebruiken onder meer tools van bedrijven in derde landen die niet veilig zijn op het gebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming, evenals Amerikaanse tools waarvan de providers niet zijn gecertificeerd volgens het EU-VS Data Privacy Framework (DPF). Wanneer deze tools actief zijn, kunnen uw persoonlijke gegevens worden overgedragen naar en verwerkt in deze landen. Wij willen erop wijzen dat in derde landen met onzekere wetgeving inzake gegevensbescherming een niveau van gegevensbescherming vergelijkbaar met dat van de EU niet kan worden gegarandeerd.

Wij willen erop wijzen dat de VS als veilig derde land over het algemeen een niveau van gegevensbescherming kent dat vergelijkbaar is met dat van de EU. Gegevensoverdracht naar de VS is dan toegestaan als de ontvanger gecertificeerd is onder het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF) of over passende aanvullende garanties beschikt. Informatie over overdracht naar derde landen, inclusief gegevensontvangers, vindt u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Ontvangers van persoonsgegevens

In het kader van onze bedrijfsactiviteiten werken wij samen met diverse externe instanties. In sommige gevallen is het ook nodig om persoonsgegevens aan deze externe instanties door te geven. Wij geven persoonsgegevens alleen door aan externe instanties als dit nodig is om een overeenkomst uit te voeren, als wij hier wettelijk toe verplicht zijn (bijvoorbeeld gegevens doorgeven aan de belastingdienst), als wij een legitiem belang hebben bij de overdracht conform art. 6 lid 1 letter f AVG of als een andere rechtsgrond de gegevensoverdracht toestaat. Bij het gebruik van opdrachtverwerkers geven wij de persoonsgegevens van onze klanten alleen door op basis van een geldig opdrachtverwerkingscontract. Bij gezamenlijke verwerking wordt een gezamenlijke verwerkingssovereenkomst gesloten.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Gegevensverwerkingen is vaak alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de tot aan de intrekking uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

INDIEN DE GEGEVENSVERWERKING GEBASEERD IS OP ART. 6 LID 1 LETTER E OF F AVG HEEFT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING OP BASIS VAN DEZE VOORWAARDEN. DE TOEPASSELIJKE RECHTSGROND WAAROP DE VERWERKING IS GEBASEERD, IS TE VINDEN IN DIT GEGEVENSBESCHERMINGSVERKLARING. ALS U BEZWAAR MAAKT, ZULLEN WIJ UW DESBETREFFENDE PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ DWINGENDE REDENEN VOOR DE VERWERKING KUNNEN AANDUIDEN DIE UW BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEID OVERSCHRIJDEN OF WANNEER DE VERWERKING NODIG IS VOOR HET VALIDEREN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG VOLGENS ART. 21 LID 1 AVG).

INDIEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT VOOR DIRECTE RECLAME, HEBT U HET RECHT OM TE ALLEN TIJDE BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DIE BETREKKING HEBBEN TOT HET DOEL VAN DERGELIJKE RECLAME; DIT GELDT OOK VOOR PROFILING, VOOR ZOVER DIT VERBAND HOUDT MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR MAAKT, WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS NIET LANGER GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR OVEREENKOMSTIG ART. 21 LID 2 AVG).

Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar uw gewone verblijfplaats is, waar u werkt of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht om een klacht in te dienen bestaat onafhankelijk van eventuele andere administratieve of gerechtelijke rechtsmiddelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, in een gangbaar, computer-leesbaar formaat aan u of aan een derde partij te laten overhandigen. Als u verzoekt om de gegevens rechtstreeks aan een andere verantwoordelijke over te dragen, gebeurt dit alleen als dit technisch mogelijk is.

Informatie, correctie en verwijdering

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, recht op correctie of verwijdering van deze gegevens. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen of als u verdere vragen heeft over het onderwerp persoonsgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt hierover te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid betwist van de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren, hebben wij doorgaans tijd nodig om dit te verifiëren. Voor de duur van de beoordeling heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is gebeurd of gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Als wij uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt in plaats van dat deze worden verwijderd.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt conform art. 21, lid 1 AVG, moet er een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en die van ons. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonlijke gegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens - afgezien van de opslag ervan - alleen worden gebruikt met uw toestemming of om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen of om redenen van openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

SSL- of TLS-codering

Deze site maakt gebruik van SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u naar ons als site-exploitant stuurt. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen doordat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Het gebruik van contactgegevens die zijn gepubliceerd in het kader van de afdrukplicht voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt hiermee tegengegaan. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in het geval dat ongevraagde reclame-informatie, zoals spam-e-mails, wordt verzonden.

Gegevensverzameling op deze website

Cookies

Onze websites maken gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine datapakketjes en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk op uw apparaat opgeslagen voor de duur van een sessie (sessiecookies) of permanent (permanente cookies). Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.

Cookies kunnen van ons komen (first-party cookies) of van externe bedrijven (zogenaamde third-party cookies). Cookies van derden maken de integratie mogelijk van bepaalde diensten van externe bedrijven op websites (bijvoorbeeld cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Veel cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde websitefuncties niet zonder zouden werken (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of de weergave van video's). Andere cookies kunnen worden gebruikt om het gebruikersgedrag te evalueren of voor reclamedoeleinden.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren, om bepaalde gewenste functies aan te bieden (bijvoorbeeld voor de winkelwagenfunctie) of om de website te optimaliseren (bijvoorbeeld cookies om het websitepubliek te meten) (noodzakelijke cookies) worden op grond van art. 6, lid 1, letter f AVG opgeslagen, tenzij er een andere rechtsgrondslag wordt vermeld. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van noodzakelijke cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor de opslag van cookies en vergelijkbare herkenningstechnologieën wordt verzocht, vindt de verwerking uitsluitend op basis van deze toestemming plaats (art. 6 lid 1 letter a AVG en art. 25 lid 1 TTDSG); deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de instelling van cookies wordt geïnformeerd en u cookies alleen in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Welke cookies en diensten op deze website worden gebruikt, leest u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Toestemming met Borlabs-cookie

Onze website maakt gebruik van Borlabs Cookie-toestemmingstechnologie om uw toestemming te verkrijgen om bepaalde cookies in uw browser op te slaan of om bepaalde technologieën te gebruiken en om dit te documenteren in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming. De aanbieder van deze technologie is Borlabs GmbH, Rübenkamp 32, 22305 Hamburg (hierna Borlabs).

Wanneer u onze website bezoekt, wordt er een Borlabs-cookie in uw browser opgeslagen, waarin de door u gegeven toestemming of de intrekking van deze toestemming wordt opgeslagen. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan de aanbieder van Borlabs Cookie.

De verzamelde gegevens worden bewaard totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, de Borlabs-cookie verwijdert of het doel van de gegevensopslag niet langer van toepassing is. Verplichte wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast. Details over de gegevensverwerking van de Borlabs-cookie vindt u ophttps://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/.

De Borlabs cookie-toestemmingstechnologie wordt gebruikt om de wettelijk vereiste toestemming voor het gebruik van cookies te verkrijgen. De wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 letter c AVG.

Cookie-instellingen

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

  • Het browsertype en de browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • De verwijzende URL
  • De hostnaam van de computer die toegang verkrijgt
  • Het tijdstip van serververzoek
  • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6 lid 1 letter f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt verstrekt, voor de afhandeling van de aanvraag en in geval van vervolgvragen door ons opgeslagen. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, letter b, AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele stappen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve behandeling van aan ons gerichte vragen (Art. 6 lid 1 let. f AVG) of van uw toestemming (Art. 6 lid 1 let. a AVG). ) indien u deze heeft verzocht; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Vragen per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. Zonder uw toestemming geven wij deze gegevens niet door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, letter b, AVG, op voorwaarde dat uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele stappen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve behandeling van aan ons gerichte vragen (Art. 6 lid 1 let. f AVG) of van uw toestemming (Art. 6 lid 1 let. a AVG). ) indien u deze heeft verzocht; de toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevens die u in het contactformulier invult, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Salesforce Sales Cloud

Voor het beheren van klantgegevens gebruiken wij Salesforce Sales Cloud. De aanbieder is salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str. 31, 80636 München (hierna “Salesforce”).

Salesforce Sales Cloud is een CRM-systeem en stelt ons onder meer in staat bestaande en potentiële klanten en klantcontacten te beheren en verkoop- en communicatieprocessen te organiseren. Door het gebruik van het CRM-systeem kunnen wij ook onze klantgerelateerde processen analyseren. De klantgegevens worden opgeslagen op de servers van Salesforce. Persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan het moederbedrijf van salesforce.com Germany GmbH, salesforce.com inc., Salesforce Tower, 415 Mission Street, San Francisco, CA 94105, VS.

Details over de functies van Salesforce Sales Cloud vindt u hier: https://www.salesforce.com/de/products/sales-cloud/overview/.

Het gebruik van Salesforce Sales Cloud is gebaseerd op art. 6, lid 1, letter f, AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een zo efficiënt mogelijke klantenadministratie en klantcommunicatie. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, letter b AVG en art. 25 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijvoorbeeld apparaatvingerafdrukken) in de zin van de TTDSG omvat. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Salesforce beschikt over bindende bedrijfsregels (BCR) die zijn goedgekeurd door het Franse agentschap voor gegevensbescherming. Dit zijn bindende interne bedrijfsregels die de interne overdracht van bedrijfsgegevens naar derde landen buiten de EU en de EER toestaan. Details vindt u hier: https://www.salesforce.com/de/blog/2020/07/die-binding-corporate-rules-von-salesforce-erfuellen-hoechste-da.html.

Het gegevensbeschermingsbeleid van Salesforce kunt u hier vinden: https://www.salesforce.com/de/company/privacy/.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf is verplicht deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000KzLyAAK&status=Active

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat we de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en met de AVG.

Sociale media

LinkedIn

Deze website maakt gebruik van elementen van het LinkedIn-netwerk. De aanbieder is LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een pagina op deze website wordt bezocht die elementen van LinkedIn bevat, wordt er een verbinding met de servers van LinkedIn tot stand gebracht. LinkedIn wordt geïnformeerd dat u deze website heeft bezocht met uw IP-adres. Als u op de “Aanbevelen-knop” van LinkedIn klikt en ingelogd bent op uw LinkedIn-account, kan LinkedIn uw bezoek aan deze website aan u en uw gebruikersaccount koppelen. Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieders van de pagina's geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn.

Indien toestemming is verkregen, wordt gebruik gemaakt van bovenstaande dienst op basis van art. 6 lid 1 letter a AVG en art. 25 TTDSG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Indien er geen toestemming is verkregen, is het gebruik van de dienst gebaseerd op ons legitieme belang bij het bereiken van een zo groot mogelijke zichtbaarheid op sociale media.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang=de

Meer informatie vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van LinkedIn op: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Analysetools en advertenties

Matomo

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo.

Met behulp van Matomo zijn wij in staat gegevens over het gebruik van onze website door websitebezoekers te verzamelen en te analyseren. Hierdoor kunnen wij onder andere zien wanneer welke paginaweergaven hebben plaatsgevonden en uit welke regio ze komen. Daarnaast verzamelen wij verschillende logbestanden (bijvoorbeeld IP-adres, referrer, gebruikte browsers en besturingssystemen) en kunnen we meten of onze websitebezoekers bepaalde acties uitvoeren (bijvoorbeeld klikken, aankopen etc.).

Het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6, lid 1, onder f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, letter a AVG en art. 25, lid 1 van de TTDSG voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker in de zin van de TTDSG omvat (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting). De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Bij de analyse met Matomo maken wij gebruik van IP-anonimisering. Uw IP-adres wordt vóór de analyse ingekort, zodat het niet meer duidelijk aan u kan worden gekoppeld.

Hosten

Wij hosten Matomo bij de volgende externe provider:

Mittwald CM Service GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 4-6
32339 Espelkamp

Opdrachtverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is volgens de wet gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat we de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief gegevens

Als u de op de website aangeboden nieuwsbrief wilt ontvangen, hebben wij een e-mailadres van u nodig en gegevens waarmee wij kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en dat u akkoord gaat met het ontvangen van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of deze worden alleen op vrijwillige basis verzameld. Voor de verwerking van de nieuwsbrief maken wij gebruik van nieuwsbriefdienstverleners, die hieronder worden beschreven.

Actieve Campagne

Deze website maakt gebruik van ActiveCampaign voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is ActiveCampaign, Inc., 1 N Dearborn, 5th Floor Chicago, Illinois 60602, VS.

ActiveCampaign is een dienst die onder meer kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden opgeslagen op de servers van ActiveCampaign in de VS.

Gegevensanalyse door ActiveCampaign

Met behulp van ActiveCampaign zijn wij in staat onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere bepalen op welke links bijzonder vaak is geklikt.

Ook kunnen we zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Wij kunnen bijvoorbeeld B. herkennen of u een aankoop heeft gedaan nadat u op de nieuwsbrief heeft geklikt.

Met ActiveCampaign kunnen we ontvangers van nieuwsbrieven indelen (“clusteren”) op basis van verschillende categorieën. De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen wij bijvoorbeeld indelen naar leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de betreffende doelgroepen. Als u niet wilt dat ActiveCampaign u analyseert, moet u zich afmelden voor de nieuwsbrief. Hiervoor plaatsen wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link.

Gedetailleerde informatie over de functies van ActiveCampaign vindt u op de volgende link: https://www.activecampaign.com/email-marketing.

Het gegevensbschermingsbeleid van ActiveCampaign kunt u vinden op: https://www.activecampaign.com/privacy-policy.

Wettelijke grondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://www.activecampaign.com/legal/scc en https://www.activecampaign.com/de/legal/gdpr-updates/privacy-shield.

Opslagperiode

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener op een zwarte lijst worden opgeslagen als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6, lid 1, letter f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in de tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze gerechtvaardigde belangen.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt0000000GnH6AAK&status=Active

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is door de wet op de gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat wij de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en in overeenstemming met de AVG.

Brevo

Deze website maakt gebruik van Brevo voor het versturen van nieuwsbrieven. De aanbieder is Sendinblue GmbH, Köpenicker Straße 126, 10179 Berlijn, Duitsland.

Brevo is een dienst die onder meer kan worden gebruikt voor het organiseren en analyseren van het verzenden van nieuwsbrieven. De gegevens die u invoert om u te abonneren op de nieuwsbrief, worden opgeslagen op de servers van Sendinblue GmbH in Duitsland.

Data-analyse door Brevo

Met behulp van Brevo zijn wij in staat onze nieuwsbriefcampagnes te analyseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld zien of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links er eventueel is geklikt. Op deze manier kunnen we onder andere bepalen op welke links bijzonder vaak is geklikt.

Ook kunnen we zien of bepaalde eerder gedefinieerde acties zijn uitgevoerd na het openen/klikken (conversiepercentage). Wij kunnen bijvoorbeeld B. herkennen of u een aankoop heeft gedaan nadat u op de nieuwsbrief heeft geklikt.

Brevo biedt ons ook de mogelijkheid om ontvangers van nieuwsbrieven in te delen (“clusteren”) op basis van verschillende categorieën. De ontvangers van de nieuwsbrief kunnen wij bijvoorbeeld indelen naar leeftijd, geslacht of woonplaats. Op deze manier kunnen de nieuwsbrieven beter worden aangepast aan de betreffende doelgroepen.

Indien u geen analyse van Brevo wenst, dient u zich af te melden voor de nieuwsbrief. Daarvoor plaatsen wij in elk nieuwsbriefbericht een overeenkomstige link.

Gedetailleerde informatie over de functies van Brevo vindt u op de volgende link: https://www.brevo.com/de/newsletter-software/.

Wettelijke grondslag

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 let. a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment intrekken. De wettigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft door de intrekking onaangetast.

Opslagperiode

De gegevens die u ons verstrekt met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons of de nieuwsbriefdienstverlener opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief en worden verwijderd uit de distributielijst van de nieuwsbrief nadat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief. Gegevens die door ons voor andere doeleinden zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld voor de distributielijst van de nieuwsbrief, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefdienstverlener op een zwarte lijst worden opgeslagen als dit nodig is om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens uit de zwarte lijst worden uitsluitend voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (legitiem belang in de zin van art. 6, lid 1, let. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is niet beperkt in tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan onze legitieme belangen.

Voor meer informatie kunt u het gegevensbeschermingsbeleid van Brevo raadplegen op: https://www.brevo.com/de/datenschutz-uebersicht/ en https://www.brevo.com/de/legal/privacypolicy/.

Orderverwerking

Voor het gebruik van bovengenoemde dienst hebben wij een opdrachtverwerkingsovereenkomst (AVV) afgesloten. Dit is een contract dat vereist is volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming en dat ervoor zorgt dat wij de persoonlijke gegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies en met de AVG.

Plug-ins en hulpmiddelen

YouTube met uitgebreide gegevensbescherming

Deze website integreert video's van de YouTube-website. De website wordt beheerd door Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Wij gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube houdt deze modus in dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat ze de video bekijken. De uitgebreide gegevensbeschermingsmodus sluit echter niet noodzakelijkerwijs het doorgeven van gegevens aan YouTube-partners uit. Op deze manier brengt YouTube, ongeacht of u een video bekijkt, een verbinding tot stand met het Google Marketing Network.

Zodra u op deze website een YouTube-video start, wordt er verbinding gemaakt met de servers van YouTube. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina's u heeft bezocht. Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. Je kunt dit voorkomen door uit te loggen bij je YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw apparaat opslaan of vergelijkbare herkenningstechnologieën gebruiken (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting). Op deze manier kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van deze website. Deze informatie is onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en fraudepogingen te voorkomen.

Indien nodig, kunnen na het starten van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden geactiveerd, waarop wij geen invloed hebben.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons onlineaanbod. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6, lid 1, letter a AVG en art. 25, lid 1 van de TTDSG (Duitse Wet Gegevensbescherming Telecommunicatie en Media) voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker in de zin van de TTDSG omvat (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting). De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube vindt u in hun gegevensbeschermingsverklaring op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartenservice Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht. Als Google Maps is geactiveerd, kan Google Google Fonts gebruiken voor een uniforme weergave van lettertypen. Wanneer u Google Maps opent, laadt uw browser de benodigde weblettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online aanbod en om de door ons aangegeven plaatsen op de website gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6, lid 1, letter a AVG en art. 25, lid 1 van de TTDSG (Duitse Wet Gegevensbescherming Telecommunicatie en Media) voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker in de zin van de TTDSG omvat (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting). De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

De gegevensoverdracht naar de VS is gebaseerd op de standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Details vindt u hier: https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ en https://privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken op deze website “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”). De aanbieder is Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Om dit te doen analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, tijdsduur dat de websitebezoeker op de website blijft of de door de gebruiker gemaakte muisbewegingen). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses draaien volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op art. 6, lid 1, letter f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbod tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, letter a AVG en art. 25, lid 1 van de TTDSG (Duitse Wet Gegevensbescherming Telecommunicatie en Media) voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker in de zin van de TTDSG omvat (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting). De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA vindt u in het gegevensbeschermingsbeleid van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google onder de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=en en https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Het bedrijf is gecertificeerd volgens het “EU-US Data Privacy Framework” (DPF). De DPF is een overeenkomst tussen de Europese Unie en de VS die bedoeld is om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te garanderen wanneer gegevens in de VS worden verwerkt. Elk DPF-gecertificeerd bedrijf verbindt zich ertoe deze normen voor gegevensbescherming na te leven. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de aanbieder via de volgende link: https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail?contact=true&id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Dealfront (voorheen Leadfeeder)

Wij hebben Dealfront op deze website geïntegreerd. De aanbieder is Dealfront Group GmbH, Durlacher Aller 73, 76131 Karlsruhe, Duitsland.

Met Dealfront kunnen wij bezoeken aan onze website door leden van andere bedrijven registreren. Hiervoor wordt het IP-adres van de websitebezoeker vergeleken met de bedrijfs-IP-adressen die zijn opgeslagen in de bedrijfsdatabase van Dealfront. Als dit het IP-adres van een bedrijf is, worden dit bezoek en gebruikersgedrag (bijvoorbeeld bezochte subpagina's en bezoekduur) geregistreerd. Dealfront zegt dat het geen persoonlijke IP-adressen, mobiele apparaten of andere gegevens identificeert dan gegevens die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

Het gebruik van Dealfront is gebaseerd op art. 6 lid 1 letter f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het registreren van bedrijfsbezoeken aan onze website en hun gebruikersgedrag. Indien de juiste toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6, lid 1, letter a AVG en art. 25, lid 1 van de TTDSG (Duitse Wet Gegevensbescherming Telecommunicatie en Media) voor zover de toestemming de opslag van cookies of de toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker in de zin van de TTDSG omvat (bijvoorbeeld Device-Fingerprinting). De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer details vindt u op de website van de aanbieder onder https://www.dealfront.com/privacy-center/.

Eigen diensten

Het verwerken van gegevens van sollicitanten

Wij bieden u de mogelijkheid om bij ons te solliciteren (bijvoorbeeld per e-mail, post of via het online sollicitatieformulier). Hieronder informeren wij u over de omvang, het doel en het gebruik van uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld in het kader van de sollicitatieprocedure. Wij verzekeren dat de verzameling, verwerking en het gebruik van uw gegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en alle andere wettelijke bepalingen en dat uw gegevens strikt vertrouwelijk worden behandeld..

Reikwijdte en doel van de gegevensverzameling

Als u ons een sollicitatie stuurt, verwerken wij uw daarmee samenhangende persoonsgegevens (bijvoorbeeld contact- en communicatiegegevens, sollicitatiedocumenten, aantekeningen uit sollicitatiegesprekken etc.) voor zover dit noodzakelijk is om te kunnen beslissen over het aangaan van een arbeidsrelatie. De wettelijke basis hiervoor is art. 26 BDSG naar Duits recht (aanvang van een arbeidsrelatie), art. 6 lid 1 letter b AVG (algemene contractaanvang) en – als u uw toestemming hebt gegeven – art. 6 lid 1 letter a AVG. De toestemming kan op elk moment worden ingetrokken. Uw persoonsgegevens worden binnen ons bedrijf uitsluitend doorgegeven aan personen die betrokken zijn bij de afhandeling van uw sollicitatie.

Als de sollicitatie succesvol is, worden de door u verstrekte gegevens in onze gegevensverwerkingssystemen opgeslagen met het oog op de uitvoering van de arbeidsrelatie op basis van art. 26 BDSG en art. 6 lid 1 letter b AVG.

Bewaartermijn van gegevens

Als we u geen baan kunnen aanbieden, u een baanaanbieding afwijst of uw sollicitatie intrekt, behouden wij ons het recht voor om de door u verstrekte gegevens maximaal 6 maanden te bewaren op basis van onze legitieme belangen (art. 6lid 1 let. f AVG) vanaf het einde van de sollicitatieprocedure (afwijzing of intrekking van de sollicitatie). Vervolgens worden de gegevens verwijderd en worden de fysieke sollicitatiedocumenten vernietigd. De opslag dient met name voor bewijsdoeleinden in geval van een juridisch geschil. Als duidelijk wordt dat de gegevens na het verstrijken van de periode van 6 maanden nodig zijn (bijvoorbeeld vanwege een dreigend of hangend juridisch geschil), vindt verwijdering alleen plaats als het doel van verdere opslag niet langer van toepassing is.

Een langere opslag kan ook plaatsvinden als u daarvoor toestemming heeft gegeven (art. 6, lid 1, letter a AVG) of als wettelijke bewaarplichten in strijd zijn met verwijdering.

Opname in de kandidatenpool

Als wij u geen baan aanbieden, is het wellicht mogelijk om u op te nemen in onze sollicitantenpool. Als u wordt aangenomen, worden alle documenten en informatie uit de sollicitatie overgedragen aan de sollicitantenpool om contact met u op te nemen in geval van passende vacatures.

Opname in de sollicitantenpool vindt uitsluitend plaats op basis van uw uitdrukkelijke toestemming (art. 6 lid 1 let. a AVG). Het verlenen van toestemming is vrijwillig en houdt geen verband met het lopende aanvraagproces. De betrokkene kan zijn toestemming te allen tijde intrekken. In dit geval worden de gegevens onherroepelijk uit de sollicitantenpool verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn voor bewaring.

Uiterlijk twee jaar nadat de toestemming is verleend, worden de gegevens uit de aanvragerspool onherroepelijk verwijderd.

Version 2023.3

Contact

Met wie wil je contact opnemen?

Gabriele Hetzner

Sales

+49 151 50900764
Bericht

Roland Schuldt

Geschäftsführung

+49 170 7019967
Bericht

Cristobal Lopez

Managing Director

+34 915014755
Bericht

Mark Oliver Passauer

Digitalisation Industry

+49 7552 936 228
Bericht

Maik Voss

Engineering

+49 7552 936 300
Bericht

Manfred Hirt

Fertigung

+49 7552 936 120
Bericht

Thorsten Kulik

Robotik

+49 7552 936 332
Bericht

Thomas Neudorfer

Engineering

+43 5 7889 0
Bericht

René Auringer

Robotik

+43 6232 90303 5606
Bericht

Kevin Crowley

Management Supervisor

+49 160 96467684
Bericht

Norbert Pfitzner

Geschäftsführung

+49 351 795655910
Bericht

Fabian Strahl

Sales - Nord

+49 151 55445467
Bericht

Thorsten Nilles

Sales - Süd

+49 172 7399994
Bericht

Thomas Gröne

Geschäftsführung

+49 5424/2353-0
Bericht

Justin Jones

Managing Director

+1 (859) 276-1570
Bericht

Martin Skladal

Geschäftsführung

+49 170 4501810
Bericht

Uwe Harlacher

Sales IMO Anlagenmontagen

+49 172 7399985
Bericht

Robert Klöpper

Sales IMO Anlagenmontagen

+49 151 52632652
Bericht

Jan-Jörg Müller-Seiler

CEO

+49 89 54843970
Bericht

Tobias Gärtner

CMO

+49 89 54843970
Bericht

Sebastian Albrecht

Leiter Vertrieb

+49 341 9084014
Bericht

Tommy Füllner

Geschäftsführung

+49 9482 9095540
Bericht

Silvia Kraus-Besendorf

Geschäftsführung

+49 9521 618133
Bericht

Stefan Besendorf

Geschäftsführung

+49 9521 618133
Bericht

Roland Schuldt

Geschäftsführung

+49 170 7019967
Bericht

Manuel Kunert

Sales

+49 151 64114019
Bericht

Thomas Mannecke

Business Development

+49 172 75 43 783
Bericht

Marc Bogenstahl

Director Business Development & Sales

+49 6201 503 100
Bericht

Stefan Stemmle

Prokurist / Senior Engineer

+49 6241 3093212
Bericht

Sascha Dilger

Projektleiter Waste Management / Entsorgung

+49 6241 3093213
Bericht

Maren Bögel

Assistenz der Geschäftsführung

+49 89 379090-22
Bericht

Rowan Doorduin

Training

+31 624 149 749
Bericht

Javier Amelivia

Managing Director / ROBUR WIND Europe

+34 649 180 735
Bericht

Tim Petersen

Managing Director / ROBUR WIND Baltics

+48 669 192 221
Bericht

Stefanie Weber

Human Ressources / ROBUR WIND

+49 421 399 87 470
Bericht

Jean-Philippe Enzer

Country Manager France

+33 6 59 21 82 10
Bericht

Ernesto Mora

Sales / ROBUR WIND Lateinamerika

+52 15 5 51 73 63 79
Bericht

Karsten Ott

Geschäftsführung

+49 9522 70893 0
Bericht

Marina Günther

Sales

+49 9522 70893 19
Bericht

Kunnen we je helpen?

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Verder

Onze Nieuwsbrief

Krijg fascinerende inzichten in de wereld van SPIE Industrial Services en haar partner­bedrijven en leer regel­matig meer over de hoogte­punten van de SPIE Industrial Services groep - gemakkelijk per e-mail.

Abonneer je nu op de HIGHLIGHTS nieuwsbrief (DE/EN)!

Verder

Uw gegevens worden verwerkt in overeen­stemming met ons privacybeleid (DE).

Klik op de knop hieronder om de chatfunctie te gebruiken.

Door te laden accepteert u het privacybeleid van Active Campaign.